top of page

Văn phòng Samco

Năm thực hiện:

Năm thực hiện:

Năm thực hiện:

Investor:

Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV (SAMCO).

Years:

Work type:

Indoor

Location:

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

bottom of page