top of page

Tòa Nhà Hữu Toàn

Năm thực hiện:

Năm thực hiện:

Năm thực hiện:

Investor:

CTCP Hữu Toàn

Years:

Work type:

Indoor

Location:

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

bottom of page