top of page

Nhà máy Lixil

Năm thực hiện:

Năm thực hiện:

Năm thực hiện:

Investor:

Công ty TNHH Sản xuất Toàn Cầu LIXIL Việt Nam

Years:

Work type:

Indoor

Location:

Đồng Nai, Vietnam

bottom of page