top of page

VANDA Hotel

Năm thực hiện:

Năm thực hiện:

Năm thực hiện:

Investor:

Binitis

Years:

2014

Work type:

Façade

Location:

Đà Nẵng, Vietnam

bottom of page